aplicírati
aplicírati (što) dv. prez. aplìcīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje〉 {{c=0}}1. {{001f}}primijeniti/primjenjivati {{/c}}[∼ kompjuterski program] {{c=0}}2. {{001f}}prišiti/prišivati ukras na odjeću, prišiti aplikaciju {{/c}}[∼ čipku]
✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • aplicirati — aplicírati (što) dv. <prez. aplìcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. primijeniti/primjenjivati [aplicirati kompjuterski program] 2. prišiti/prišivati ukras na odjeću, prišiti aplikaciju [aplicirati čipku]… …   Hrvatski jezični portal

  • aplicírati — am dov. in nedov. (ȋ) 1. prenesti na kaj, prilagoditi kaj čemu: avtor aplicira svoje teorije na politiko; marsikako predavateljevo misel lahko aplicirate nase; aplicirati pravilo na konkreten primer; tuje izkušnje so aplicirali na domače razmere …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • aplikata — aplikáta ž DEFINICIJA mat. koordinata u smjeru treće koordinatne osi pravokutnog koordinatnog sustava u prostoru ETIMOLOGIJA vidi aplicirati …   Hrvatski jezični portal

  • aplikativan — ȁplikatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA aplikativni program inform. računalni program koji stvara sam korisnik za svoj konkretan slučaj; namjenski program ETIMOLOGIJA vidi aplicirati …   Hrvatski jezični portal

  • aplikacijski — aplikácījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na aplikaciju; primjenljiv SINTAGMA aplikacijski procesor inform. procesor namijenjen jednoj aplikaciji ETIMOLOGIJA vidi aplicirati …   Hrvatski jezični portal

  • aplikativ — ȁplikativ m DEFINICIJA gram. glagolski oblik koji se upotrebljava kada neizravni objekt označuje u čiju se korist ili na čiju štetu radnja vrši ETIMOLOGIJA vidi aplicirati …   Hrvatski jezični portal

  • aplikatura — aplikatúra ž DEFINICIJA glazb. položaj prstiju pri sviranju na nekom instrumentu; prstomet, prstored ETIMOLOGIJA vidi aplicirati …   Hrvatski jezični portal

  • aplikator — aplìkātor (aplikȃtor) m DEFINICIJA kratak štapić na čijim se krajevima nalaze smotuljci vate; upotrebljava se za čišćenje manjih tjelesnih šupljina ETIMOLOGIJA vidi aplicirati …   Hrvatski jezični portal

  • aplikacija — aplikácija ž DEFINICIJA 1. provođenje u praksi, upotrebljavanje u praktične svrhe; primjena, uporaba 2. a. nanošenje jednog predmeta ili materijala na drugi [aplikacija od čipke, svile, baršuna, kože, perlona]; našivanje, umetnuti vez b. tkanina… …   Hrvatski jezični portal

  • aplika — àplika ž <D L ici> DEFINICIJA 1. pov. umj. predmet koji je jednom stranom pričvršćen uza zid (ogledalo, slika i sl.) 2. arheol. metalni ukras na kožnatom pojasu ETIMOLOGIJA vidi aplicirati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”