bȍgumil
bȍgumil {{c=0}}({{/c}}bogùmil{{c=0}}){{/c}} m pov. {{c=0}}1. {{001f}}pripadnik dualističke heretičke sekte osnovane u 10. st. u Bugarskoj pod utjecajem paulikijanaca (svijetom vladaju dva božanstva – princip dobra, Bog i princip zla, Sotona); održala se nekoliko stoljeća, a njezin se utjecaj proširio sve do S Italije (patareni) i Francuske (katari) 2. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}pripadnik Crkve bosanske (odnosno bosanski »krstjanin«){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”