nȅfunkcionālan

nȅfunkcionālan prid. odr. -lnī〉 {{c=0}}koji nije svrsishodan, koji nije racionalan u svojoj funkciji, koji ima dijelova koji nisu potrebni za funkciju {{/c}}[∼ stan; ∼ prostor]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • funkcionalan — fȕnkcionālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji se odnosi, koji pripada funkciji; funkcijski 2. koji je izmišljen, projektiran, predviđen i sl. za određenu svrhu ili potrebu [funkcionalan stan; funkcionalan prostor]; praktičan 3. koji je… …   Hrvatski jezični portal

  • fȕnkcionālan — fȕnkcionāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi, koji pripada funkciji; funkcijski 2. {{001f}}koji je izmišljen, projektiran, predviđen i sl. za određenu svrhu ili potrebu; praktičan [∼an stan; ∼an prostor] 3. {{001f}}koji je sposoban… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fùnkcionālno — pril. na funkcionalan način; svrsishodno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • program — prògram m DEFINICIJA 1. a. sadržaj i cilj rada kakve djelatnosti koji treba izvršiti [nastavni program] b. predmet i sadržaj predmeta koji se predaju u školama u okviru nastavnog plana i programa [izvan programa] 2. sadržaj koji želi ostvariti… …   Hrvatski jezični portal

  • ready — (izg. rȅdi) prid. <indekl.> DEFINICIJA koji je spreman na što; gotov, pripravan SINTAGMA ready made (izg. ready mȇid) 1. ono što je već gotovo, što se ne priprema posebno za kupca ili korisnika 2. gotov funkcionalan proizvod koji se izlaže… …   Hrvatski jezični portal

  • nefunkcionalan — nȅfunkcionālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji nije svrsishodan, koji nije racionalan u svojoj funkciji, koji ima dijelova koji nisu potrebni za funkciju [nefunkcionalan stan; nefunkcionalan prostor] ETIMOLOGIJA ne + v. funkcija,… …   Hrvatski jezični portal

  • ultramoderan — ultramòdēran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA razg. 1. (o organizaciji, izumu, uređaju, dizajnu) koji je maksimalno usavršen, funkcionalan, precizan; koji ide ispred svog vremena [ultramoderna tehnologija] 2. iron. (o čovjeku, umjetničkom i… …   Hrvatski jezični portal

  • funkcionalno — fùnkcionālno pril. DEFINICIJA na funkcionalan način; svrsishodno ETIMOLOGIJA vidi funkcija …   Hrvatski jezični portal

  • federalan — fȅderālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji pripada federaciji; savezni SINTAGMA federalna decentralizacija ekon. načelo organizacije poduzeća, opr. funkcionalna decentralizacija, v. funkcionalan ; federalni fondovi bank. kratkoročni… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.